REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy „Ecoplant Sklep” działający pod adresem www.ecoplant-sklep.pl, prowadzony jest przez „ECO PLANT SP. Z O. O.” z siedzibą pod adresem ul. Zacisze 6, 31-156 Kraków Numer NIP: 676 247 47 97, REGON:123072636. Sklep internetowy „Ecoplant Sklep” dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

1.2. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowy.

1.3. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego  podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego  w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

– przelewem bankowym na konto sklepu,
– kartą kredytową za pośrednictwem płatności PayPal,
– za pobraniem: należność pobiera kurier,
– przy odbiorze osobistym

Dane do przelewu:

Eco Plant Sp. z o.o., ul. Zacisze 6, 31-156 Kraków

Nr konta 64 1020 2892 0000 5902 0626 1764

1.4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

1.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego  oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego  sprzedawcy.

1.6. Realizacja zamówień objętych promocją Beauty Deal przebiega osobno (promocje nie łączą się).

1.7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

1.8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 

2. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

2.1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi w regulaminie oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

2.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
– Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa..
– Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Zacisze 6, Kraków.

Koszty w zależności do sposobu dostawy i wartości zamówienia:

  •        darmowa dostawa

W przypadku odbioru osobistego zapraszamy do siedziby naszej firmy. Prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny.

2.4. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:

– W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

– W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2.5. Termin gotowości produktu do odbioru przez klienta – w przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta. Początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru przez klienta liczy się w następujący sposób:

– W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

– W przypadku wyboru przez klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

3. REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone w regulaminie.

3.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
– pisemnie na adres: Eco Plant Sp. z o.o., ul. Zacisze 6, 31-156 Kraków
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ecoplant.pl

3.4. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt klienta na adres Eco Plant

Sp. z o.o., ul. Zacisze 6, 31-156 Kraków.

3.7 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.

 

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
–  pisemnie na adres: Eco Plant Sp. z o.o., ul. Zacisze 6, 31-156 Kraków.

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ecoplant.pl

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.

4.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie sklepu internetowego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

–  dla umowy, w wykonaniu, której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

– dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Eco Plant Sp. z o.o., ul. Zacisze 6, 31-156 Kraków.

4.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
– Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

– Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

– W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
–  (1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

5.1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców niebędących konsumentami.

5.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

5.3. W wypadku klientów niebędących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

5.4. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

5.7. W wypadku usługobiorców niebędących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.

5.8. Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta niebędącego konsumentem.

5.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.

 

6. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6.1. Administratorem danych osobowych usługobiorców/klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego  jest sprzedawca.

6.2. Dane osobowe usługobiorców/klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego  zbierane są – zgodnie z wolą usługobiorcy/klienta – w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

6.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego 

– W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

– W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

6.4. Usługobiorca/klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
– pisemnie na adres: Eco Plant Sp. z o.o., ul. Zacisze 6, 31-156 Kraków.
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ecoplant.pl

6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego  przed zawarciem danej umowy.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.